Registracija telefonu: (8 319) 45511

 • Pradžia
 • Apie įstaigą
 • Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

 • Darbo vidaus tvarkos taisyklės
  1. Bendroji dalis

   1. Viešoji įstaiga Stakliškių PSPC (toliau Centras) įteigta Prienų rajono Valdybos sprendimu 2001m. vasario 28 d. Nr.27 , įstaigos kodas 170798787.
   2. Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigos, Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos atlyginimo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, reguliuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, savo įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis.
   3. Centras užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla, kuri nurodyta jo įstatuose.
   4. Centro vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Centro bendrąją darbo tvarką ir atitinka LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnį.
   5. Centre į darbą priimami darbuotojai LR įstatymų nustatyta tvarka.
   6. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginės instrukcijos, saugos darbe instrukcijos ir šios taisyklės.
   7. Asmuo, priimamas dirbti į Centrą, supažindinamas su šiomis taisyklėmis ir kitais p. 1 išvardintais dokumentais ir jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose dokumentuose.
   8. Šios vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos, pasikeitus atitinkamiems įstatymams ar kitiems su jomis susijusiais teisės aktams.
  2. Centro struktūra

   1. Centrą sudaro:
    1. Administracija;
    2. Ambulatorija.
  3. Patalpų atidarymo ir uždarymo laikas

   1. Darbo dienomis Centro kabinetai atidaromi 8.00 val. ir uždaromi 16.30 val.
   2. Nedarbo metu pacientus aptarnauja Prienų ligoninės priėmimo skyrius ir GMP.
  4. Darbo laikas

   1. Centre nustatyta penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.
   2. Centro administracijos darbo laikas sutampa su ambulatorijos darbo laiku.
   3. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga 17.00val.
   4. Pietų pertraukos trukmė 30 min. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
   5. Kabinetų darbo laikas ir konsultantų priėmimo valandos būti nurodytos pacientams matomoje vietoje.
   6. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo.
   7. Darbuotojams, dirbantiems pamainomis, draudžiama pasitraukti iš darbo vietos iki atvyks jį pakeičiantis darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranešama vadovui kuris privalo nedelsiant imtis priemonių.
   8. Centro vadovas, esant rimtoms priežastims turi teisę išleisti iš darbo ne daugiau, kaip vienai darbo dienai.
   9. Visiems centro darbuotojams LR įstatymų nustatyta tvarka suteikiamos kasmetinės atostogos.
  5. Darbo apmokėjimas

   1. Centro darbuotojų darbas apmokamas LR įstatymų nustatyta tvarka. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį. Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas, kuris mokamas nepriklausomai nuo padalinio ar Centro gaunamo pelno.
   2. Priklausomai nuo atliekamo darbo intensyvumo, kokybės ir įstaigos išteklių, darbuotojui gali būti kas mėnesį mokamas priedas prie pagrindinio atlyginimo. Mokamo priedo dydį nustato įstaigos vadovas.
   3. Centro vadovo įsakymu gali būti skiriamos vienkartinės premijos, o esant sunkiai materialinei padėčiai ar atsitikus nelaimingiems įvykiams-gali būti išmokamos vienkartinės pašalpos.
   4. Jeigu darbuotojas dirba nepilną darbo dieną jam mokama proporcingai dirbtam laikui, Tokiu atveju atlyginimo dydis gali būti mažesnis už įstatymu nustatytą minimalų mėnesinį atlyginimą.
   5. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį (mokant avansą du kartus per mėnesį). Konkrečios darbo mokesčio mokėjimo dienos nurodomos darbo sutartyje.
   6. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.
  6. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai

   1. Centre turi būti užtikrinta tinkama darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientams ir pavyzdine aptarnavimo kultūra.
   2. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
   3. Centro teritorijoje rūkyti draudžiama.
   4. Centre turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.
   5. Patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės it darbo saugos reikalavimų.
   6. Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, konkrečioms funkcijoms paskirti asmenys.
  7. Reikalavimai tvarkai darbo zonoje

   1. Medžiagos, žaliavos, atsarginės prietaisų dalys, reagentai, vaistai, ir kita Iaikoma tam paruoštose vietose, kitur sandėliuoti nuolatinai draudžiama.
   2. Darbu patalpose turi būti gesinimo priemonės.
   3. Neužkrauti praėjimų prie gesinimų priemonių ir elektros paskirstymo spintų.
   4. Dirbant laikytis darbo drausmės.
   5. Laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą, įrengimus ir prietaisus.
   6. Įrengimus ir prietaisus naudoti tik pagal paskirtį.
   7. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.
   8. Darbuotojui draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.
   9. Vidaus tvarkos taisyklių turi laikytis visi asmenys, esantys darbo zonoje.
   10. Vykdyti administracijos ir kontroliuojančių valstybinių įstaigų pareigūnų teisėtus reikalavimus.
   11. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinio ar skyriaus vadovas arba jo funkcijas vykdantis asmuo.
   12. Kabinetuose draudžiama laikyti daiktus, nesusijusius su darbo pobūdžiu, darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris.
   13. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai nurodo įstaigos ar padalinio vadovas.
   14. Vienas komplektas visų raktų nuo visų patalpų yra pas įstaigos vadovo paskirtą asmenį.
   15. Be įstaigos vadovo ar jo įgaliotų asmenų leidimo, draudžiama pašaliniams naudotis ligoninės organizacine technika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo technika ir pan.).
   16. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai negalėtų susipažinti su Centro informacija. Tuo tikslu draudžiama pašaliniams asmenis leisti patalpose likti vieniems.
   17. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia tik su įstaigos vadovo žinia.
   18. Už šiame skirsnyje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako paskirti asmenys.
  8. Bendrosios darbuotojų ir vadovų pareigos

   1. Centro darbuotojai privalo:
    1. Darbo metu būti tvarkingai apsirengę;
    2. Vilkėti nustatyto pavyzdžio drabužiais visą darbo laiką;
    3. Bendraujant su pacientais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam ir, išsiaiškinus paciento tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas negali išspręsti paciento problemos, jis turi nurodyti kas tai gali padaryti;
    4. Saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įmonės darbų saugos instrukcijų reikalavimus;
    5. Į darbą ateiti ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių, pranešti apie tai kaip galima greičiau įmonės ar padalinio vadovui;
    6. Tinkamai atlikti pavestą darbą, saugoti ligoninės paslaptis.
   2. Centro darbuotojams draudžiama:
    1. Darbo metu naudoti toksines medžiagas, būti neblaiviems bei apsvaigusiems nuo narkotikų toksinių medžiagų ar vaistų
   3. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami
  9. Darbų sauga

   1. Visi darbuotojai privalo laikytis darbų saugos instrukcijų, patvirtintų įstaigos vadovo, reikalavimų.
  10. Pacientų kreipimosi ir priėmimo į Centrą tvarka

   1. Norėdami gauti informaciją apie Centre teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Centro administraciją padalinių vadovus bei gydančius gydytojus.
   2. Pacientai priimami poliklinikoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 18 val.
   3. Atvykdamas pacientas turi turėti socialinio draudimo pažymėjimą, pasą ar kitą asmenį patvirtinantį dokumentą.
   4. Centro personalas praneša policijos komisariatui apie besikreipiančius traumuotus ligonius ir suteiktą jiems pagalbą.
   5. Pacientai registruotis pas gydytoją gali iš anksto telefonu.
   6. Centro nedarbo metu gali kreiptis į GMP arba Prienų ligoninės priėmimo skyrių
  11. Nemokamų paslaugų nomenklatūra, jų teikimų tvarka

   1. Nemokamai teikiama medicinos pagalba (ištikus ligai ar būklei, įrašytai į sąrašą, patvirtintą SAM ir iškabintą pacientams matomoje vietoje), o taip pat pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugos (ambulatorinės ir stacionarinės) kurios yra teikiamos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka.
  12. Mokamų paslaugų nomenklatūra, jų teikimo tvarka

   1. Mokamos paslaugos teikiamos asmenims, neprisirašiusiems prie gydymo įstaigos, norintiems savanoriškai pasitikrinti sveikatą jeigu už tas paslaugas neapmoka TLK.
   2. Kitos paslaugos (pvz.: fizioterapinės procedūros) teikiamos pagal įkainius, nustatytus SAM normatyvinių aktų.
  13. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

   1. Teisės:
    1. Gauti pilną informaciją apie personalo kvalifikaciją ir teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
    2. Gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą Centro teikiamų paslaugų apimtyse.
    3. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, prognozę.
    4. Kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.
    5. Atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.
    6. Turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę slaptumą (išskyrus LR teises aktuose numatytus atvejus).
    7. Naudotis kitomis paciento teisėmis, numatytomis LR įstatymuose, tarpe jų ir pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme bei kituose teisės aktuose.
   2. Pareigos
    1. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko.
    2. Negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti apie tai registratūros telefonais ar kitomis ryšio priemonėmis.
    3. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose
    4. Negadinti Centro inventoriaus ir kitų materialinių vertybių.
    5. Suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusių ir esamų susirgimų), alergines reakcijas, naudojamus vaistus.
    6. Laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius įkainius (jei paslaugos yra apmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka).
    7. Vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus.
    8. Rūpestingai elgtis su Centro įrengimais ir inventoriumi.
  14. Pacientų siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

   1. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas Į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.
   2. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę ligoninė neatsako.
  15. Ginčų ir konfliktų tarp Centro ir pacientų sprendimo tvarka

   1. Iškilus ginčams tarp Centro darbuotojų ir paciento, juos aiškinasi Centro administracija ( skyriaus ar padalinio vadovas, o jam neišsprendus ginčo - įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo).
   2. Ji privalo per penkias darbo dienas atsakyti į paciento kreipimąsi (skundą).
   3. Šalims nesutikus dėl sprendimo, tolimesnį ginčą nagrinėja teismas.
  16. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie paciento būklę teikimo tvarka

   1. Informacija apie paciento būklę žodžiu arba telefonu teikiama jam pačiam arba jo giminėms bei artimiesiems informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato LR įstatymai.
   2. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma, gydytojas pateikdamas informaciją vadovaujasi nepilnamečio interesais.
   3. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, padalinių vedėjai.
   4. Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia ligoninės administracija.
   5. Informacija apie paciento sveikatos būklę, prognozę ir gydymą turi būti laikoma konfidencialia.
  17. Medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

   1. Medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami pacientui paprašius; ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų numatyta tvarka.
   2. Medicininių dokumentų nuorašai padaromi paciento lėšomis.
   3. Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik LR įstatymų numatyta tvarka.
  18. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

   1. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu gali būti tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, ar hospitalizuojant ligonį į stacionarą, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai u pinigai gali būti registruojami ir saugomi tokia tvarka:
    1. Sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais,
    2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis procedūrą ir pats pacientas,
    3. vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas specialų voką
    4. į voką sudedamos sąraše išvardintos vertybės. Vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į Centre esantį seifą
    5. po procedūros pacientui grąžinamas vokas , kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno Centro darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą u pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo,
    6. paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo medicininę kortelę ir joje saugomas.
  19. Baigiamieji nuostatai

   1. Šios taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.
   2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir, dalis skirta pacientams, skelbiama jiems matomoje vietoje. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka turi apie tai pranešei raštu įstaigos vadovui.

Parsisiųsti vidaus tvarkos taisykles galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

pdfVidaus tvarkos taisyklės

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 170798787

Dabar svetainėje 193 svečiai ir narių nėra

 • Prienų g. 15, Stakliškės, Prienų raj.
 • (8 319) 45511
 • stakpspc@gmail.com

Copyright © 2018 Stakliškių Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras • Visos teises saugomos • Sprendimas Senu/<as design