Registracija telefonu: (8 319) 45511

Darbo užmokestis

 • Viešosios įstaigos Stakliškių PSPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

  I. Bendroji dalis

  1. Viešosios įstaigos Stakliškių PSPC (toliau - Įstaigos) darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato pagrindinės algos, jos priedų, vienkartinių išmokų skaičiavimo Įstaigos darbuotojams tvarką bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas.
  2. Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbuotojo dirbto laiko, darbo kiekio ir sudėtingumo, atitinkamos profesijos ar kvalifikacijos darbuotojo išsilavinimo, darbuotojo indėlio į Įstaigai keliamų užduočių vykdymą, konkrečios profesijos aktualumo Įstaigai ir jos paklausos šalies darbo rinkoje, Įstaigos veiklos finansinių rezultatų.
  3. Visų Įstaigos darbuotojų pagrindines algas ir jų nustatymui taikomus didinimo koeficientus, nustato vyr. gydytojas, neviršydamas Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais nustatytų ribų.
  4. Individualus kiekvieno darbuotojo pagrindinės algos koeficientas ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos nurodomos darbo sutartyje. Sutartį pasirašo darbuotojas ir Įstaigos vyr. gydytojas.
  5. Apraše vartojamos sąvokos:
   1. darbuotojai - fiziniai asmenys, dirbantys Įstaigoje pagal darbo sutartis;
   2. darbo užmokestis - šiuo Aprašu nustatyta Įstaigos darbuotojų alga, kurią sudaro:
    1. pagrindinė alga;
    2. pagrindinės algos priedai;
    3. vienkartinės išmokos;
    4. apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis.
   3. pagrindinė alga - pastovi darbo užmokesčio dalis, kuri yra apskaičiuojama:
    1. bazinį algos dydį dauginant iš šio Aprašo II (išskyrus 8.1 punktą), III, IV,V, VI dalyse išvardintiems darbuotojams nustatyto ar nurodyta tvarka apskaičiuoto pagrindinės algos koeficiento;
    2. šio Aprašo II dalies 8.2 punkte išvardintiems darbuotojams pagrindinė alga nurodytu dydžiu mažesnė už Įstaigos vyr gydytojui steigėjo nustatytą pagrindinę algą;
   4. bazinis algos dydis - bazinė mėnesinė alga, kurio pagrindu skaičiuojama pagrindinė alga - 35,5 eurai (nekintamas dydis).
   5. pareiginis algos koeficientas - šio Aprašo II, III, IV V, VI dalyse išvardintiems darbuotojams nustatytas pareigybei algos koeficientas;
   6. darbo stažas - tai laikotarpis, kurį Įstaigos gydytojas, viduriniojo medicinos personalo darbuotojas dirba tos licencijuojamos specialybės darbą. Kitos specialybės darbuotojui su aukštuoju išsilavinimu - darbo laikas pagal specialybę sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje;
   7. pagrindinės algos priedas - darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama šio Aprašo VII dalyje nustatytais atvejais;
   8. vienkartinė piniginė išmoka - darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kuri gali būti mokama šio Aprašo VIII dalyje nustatytais atvejais;
   9. minimali mėnesinė alga - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga.
  6. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga, bazinės algos dydis ir pagrindinės algos koeficientas pagrindinės algos apskaičiavimui netaikomi.
  8. II. Direktoriaus, administracijos darbuotojų pagrindinės algos apskaičiavimas

  9. Įstaigos vyr. gydytojo ir administracijos darbuotojų algos nustatomos:
   1. vyr.gydytojo algos dydį nustato Įstaigos steigėjas - Prienų savivaldybės taryba;
   2. vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis 20-30 proc. mažesnis už įstaigos vyr. gydytojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį;
  10. III. Gydytojų pagrindinės algos apskaičiavimas

   III.I Gydytojų pagrindinės algos apskaičiavimas, atsižvelgiant į bazinį algos dydį ir algos koeficientą

  11. Gydytojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinė alga apskaičiuojama bazinį algos dydį dauginant iš pagrindinės algos koeficiento bei darbo krūvio, skaičiuojamo etatais.
  12. Gydytojų pareiginis algos koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo pagal specialybę stažą:
  13.  Pareigybė Pareiginis algos koeficientas
    Šeimos gydytojas 25-45
    Gydytojas odontologas 25-45

   IV. Slaugos ir jiems prilygintų specialistų pagrindinės algos apskaičiavimas

  14. Bendrosios praktikos slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų pagrindinė alga apskaičiuojama bazinį algos dydį dauginant iš pagrindinės algos koeficiento bei darbo krūvio, skaičiuojamo etatais.
  15. Slaugos ir jiems prilygintų specialistų pareiginis algos koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo pagal specialybę stažą:
  16.  Pareigybė Pareiginis algos koeficientas
    Vyr. bendruomenės slaugytoja 16-22
    Bendruomenės (bendrosios praktikos slaugytoja) 14-20
    Odontologo padėjėja 10-16

   V. Pagalbinio medicinos personalo ir pagalbinio personalo pagrindinės algos apskaičiavimas

  17. Pagalbinio medicinos personalo (slaugytojų padėjėjų) ir pagalbinio personalo (valytojų, ūkio reikalų tvarkytojų) pagrindinė alga apskaičiuojama bazinį algos dydį dauginant iš pagrindinės algos koeficiento, kuris atitinka pareiginiam, bei darbo krūvio, skaičiuojamo etatais:
  18.  Pareigybės pavadinimas Pareiginis algos koeficientas
    Slaugytojų padėjėjas MMA
    Sanitaras MMA

   VI. Techninės ir ūkinės tarnybos darbuotojų pagrindinės algos apskaičiavimas

  19. Techninės ir ūkinės tarnybos darbuotojų pagrindinė alga apskaičiuojama bazinį algos dydį dauginant iš pagrindinės algos koeficiento, kuris atitinka pareiginiam, bei darbo krūvio, skaičiuojamo etatais.
  20. Techninės ir ūkinės tarnybos darbuotojų pareiginiai algos koeficientai:
  21.  Pareigybės pavadinimas Pareiginis algos koeficientas
    Vairuotojas MMA

   VII. Pagrindinės algos priedų skyrimo tvarka

  22. Įstaigos darbuotojams pagrindinės algos priedai skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais darbo santykius reguliuojančiais teisės aktais, šiuo Aprašu. Pagrindas pagrindinės algos priedui skirti - Įstaigos vyr. gydytojo įsakymas.
  23. Pagrindinės algos priedai gali būti skiriami:
   1. už aukštos kvalifikacijos reikalaujančių, sudėtingų, pacientams ir Įstaigai prioritetinių paslaugų teikimą;
   2. gydytojams specialistams nustatant individualų paslaugos įkainį, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, sutartinių įsipareigojimų su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymą bei teritorinių ligonių kasų rekomendacijas;
   3. už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą;
   4. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;
   5. už užduočių, nenumatytų pareiginiuose nuostatuose, atlikimą;
   6. už suteiktas paslaugas, finansuojamas ne PSDF biudžeto lėšomis;
   7. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą įgyvendinant projektus ir programas.
  24. Pagrindinės algos priedo dydis gali būti nustatomas eurais arba procentais nuo pareigybės pagrindinės algos ir negali viršyti pastarojo dydžio daugiau kaip 20 procentų.
  25. Pagrindinės algos priedas Įstaigos vyr. gydytojo įsakymu skiriamas terminuotai ir gali būti pakeistas arba panaikintas nepasibaigus nustatytam terminui šiais atvejais:
   1. išnykus priedo skyrimo pagrindui;
   2. jei pablogėja darbuotojo darbo rezultatai;
   3. už pagrįstas pretenzijas, skundus ir pastabas;
   4. už dokumentų įforminimo taisyklių ar terminų pažeidimus;
   5. už darbo drausmės pažeidimus.
  26. Įstaigos darbuotojams gali būti skiriamos šios vienkartinės išmokos:
   1. už labai gerus padalinio, atskirų darbuotojų veiklos rezultatus kalendoriniais metais. Išmoka skiriama esant geriems Įstaigos finansinės veiklos rezultatams ir negali viršyti 20 procentų pagrindinės algos dydžio;
   2. darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis. Piniginė išmoka negali viršyti 20 procentų pagrindinės algos dydžio;
   3. įstatymo nustatytų švenčių progomis. Piniginė išmoka skiriama esant geriems Įstaigos finansinės veiklos rezultatams ir negali viršyti 20 procentų pagrindinės algos dydžio;
   4. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis:
    1. 50-čio proga - vienos bazinės socialinės išmokos dydžio;
    2. 60-čio ir 70-čio proga - pusantros bazinės socialinės išmokos dydžio;
   5. darbuotojų arba jų artimųjų ligos, mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo atvejais:
    1. sunkiai susirgus arba mirus darbuotojui - iki septynių bazinių socialinių išmokų;
    2. mirus darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui) - iki penkių bazinių socialinių išmokų;
    3. mirus tėvams - trijų bazinių socialinių išmokų;
    4. įvykus stichinei nelaimei ar netekus turto - iki dešimties bazinės socialinės išmokos dydžio.
  27. Išmoka skiriama pateikus išmokos pagrįstumą patvirtinančius dokumentus.
  28. IX. Baigiamosios nuostatos

  29. Pasikeitus Įstaigos finansavimo iš PSDF biudžeto sąlygoms, pasikeitus Įstaigos struktūrai bei atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, Aprašas gali būti keičiamas.
  30. Aprašą, jo pakeitimus, įsakymu tvirtina Įstaigos vyr. gydytojas.
  31. Žinios apie darbuotojo darbo užmokestį teikiamos ir skelbiamos tik įstatymo numatytais atvejais arba darbuotojui suti

 

 

 • 2021metai

Darbo užmokestis už 2021 m. III ketvirtį

Darbo užmokestis už 2021 m. II ketvirtį

 Darbo užmokestis už 2021 m. I ketvirtį

Darbo užmokestis už 2020 m. IV ketvirtį

 Darbo užmokestis už 2020 m. III ketvirtį

Darbo užmokestis už 2020 m. II ketvirtį

Darbo užmokestis už 2020 m. I ketvirtį

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 170798787

Dabar svetainėje 290 svečiai ir narių nėra

 • Prienų g. 15, Stakliškės, Prienų raj.
 • (8 319) 45511
 • stakpspc@gmail.com

Copyright © 2018 Stakliškių Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras • Visos teises saugomos • Sprendimas Senu/<as design